Home » Over » Algemene voorwaarden

Gebruiksvoorwaarden 

Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op ieder gebruik van de website offerteadviseur.be alsmede iedere overeenkomst of aanbieding door en/of namens offerteadviseur.be

Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing vanaf 15 april 2018  en zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer [deponeringsnummer voorwaarden]. Offerteadviseur is bevoegd deze gebruiksvoorwaarden tussentijds te wijzigen. Wij raden u aan om deze periodiek te lezen. Een kopie van de meest recente versie van de gebruiksvoorwaarden kunt u downloaden via de link: gebruiksvoorwaarden

Door gebruik te maken van de website www.offerteadviseur.be gaat u akkoord met de toepasselijkheid van deze voorwaarden.

Onder “gebruiker” wordt in deze gebruiksvoorwaarden verstaan: iedere gebruiker van de website offerteadviseur.be waaronder zowel de afnemer van diensten alsmede de aanbieder van diensten.

1. Wie wij zijn

Offerteadviseur.be is een website alsmede de handelsnaam van de besloten vennootschap OfferteAdviseur B.V. die is gevestigd op het adres Zonnehof 26 te (3811 ND) Amersfoort en die is geregistreerd in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 69684596
(“offerteadviseur.be ”).

2. Toelichting over onze dienstverlening

Met de website offerteadviseur.be willen wij een einde maken aan de zoektocht van particulieren en bedrijven door één betrouwbaar platform aan te bieden waar vraag en aanbod van diensten samenkomen ( “Matchmaking”). Tevens bieden wij de gebruiker praktische tips en tricks die nuttig kunnen zijn bij het beoordelen van offertes (“Tips en Tricks”).

2.2 Tips en Tricks

Offerteadviseur.be geeft op haar website Tips en Tricks, zodat u op praktische wijze en beter voorbereid een offerte kunt beoordelen. Wij merken wel op dat deze Tips en Tricks geen enkele garantie bieden op een bepaalt resultaat. Onze Tips en Tricks zijn nadrukkelijk geen (juridisch) advies. Mocht u ergens over twijfelen, dan is het raadzaam om uw juridisch adviseur te raadplegen.

2.3 Matchmaking

In het kader van de Matchmaking maakt offerteadviseur.be gebruik van zogeheten leadgeneratoren ( “Matchingpartners”). Dat zijn bedrijven die de daadwerkelijke Matchmaking faciliteren. Simpel gezegd zorgen deze Matchingpartners dat uw offerte of uw verzoek verstuurd wordt naar de andere partij. In onze website offerteadviseur.be zijn de formulieren van deze Matchmakingpartners verwerkt. Dit gebeurt doorgaans via een zogeheten “iframe” (feitelijk een website in een website). De Matchmakingpartners verwerken dan ook uw aanvraag of offerte en brengt u met de andere gebruiker in contact. Offerteadviseur.be heeft daarop geen invloed en verwerkt uw persoonsgegevens in dat kader niet.

Als u een formulier van een Matchmakingpartner invult, zetten wij onderaan dat formulier wie deze partij is, zodat u weet aan wie u uw (persoons)gegevens verstrekt, en eventueel met hen contact kan opnemen. Houdt er rekening mee dat deze Matchmakingspartners mogelijke eigen voorwaarden hanteren voor hun dienstverlening en een eigen privacybeleid hebben. Het strekt ter nadrukkelijke aanbeveling om voorafgaande aan het verzenden van uw (persoons)gegevens hun voorwaarden en/of privacy beleid te lezen.

Hieronder volgen de gegevens van de leadgeneratoren waarmee wij werken zodat u daar eventueel contact mee kunt opnemen:

Sky dreams
 Godebaldkwartier 371 3511 DT Utrecht
www.skydreams.com
Disclaimer
Algemene voorwaarden

3. Geen invloed op de verwerking van uw gegevens

Voor de goede orde zij opgemerkt dat offerteadviseur.nl, geen invloed uitoefent op de informatie die u via onze website (aan derden) verstrekt, waaronder aan onze Matchmakingpartners. Wij zullen dan ook niet het initiatief nemen tot het doorgeven van uw informatie; bepalen wij niet aan wie die informatie wordt doorgegeven; en wijzigen of selecteren wij de door u verstrekte informatie niet. 

4. Misbruik en beperking van gebruik

Het is u als gebruiker nadrukkelijk niet toegestaan om materiaal en/of informatie, waaronder persoonsgegevens, te ontlenen aan offerteadviseur.be voor eigen doeleinden, behoudens ondubbelzinnige toestemming van de betrokkene en/of offerteadviseur.be.

Indien u offerteadviseur gebruikt in strijd met onze plaatsingsrichtlijnen, of in strijd met toepasselijke wet- en/of regelgeving zullen wij u de toegang tot onze dienstverlening zonder nadere aankondiging ontzeggen en waar nodig maatregelen treffen.

5. Wijziging/annulering diensten

Offerteadviseur kan haar dienstverlening tussentijds wijzigen. Mocht dat vereist zijn, dan brengen wij u daarvan vooraf van op de hoogte. Offerteadviseur is bevoegd om haar diensten op te schorten of te annuleren indien zij daartoe aanleiding heeft.

6. Uitsluiting aansprakelijkheid

Voor zover rechtens toegestaan offerteadviseur.be alle aansprakelijkheid uit voor alle schade die de gebruiker lijdt, waaronder in ieder geval ten aanzien van (i) het gebruik van onze diensten, waaronder mede begrepen onze Tips en Tricks en onze Matchmaking; (ii) de veiligheid of beschikbaarheid van onze dienstverlening; (iii) de dienstverlening door derden en/of adverteerders; (iv) de dienstverlening van onze (matchings-)partners; en/of (v) eventuele onjuiste informatie.

De aansprakelijkheid van offerteadviseur is in alle gevallen beperkt het bedrag dat in het specifieke geval is uitgekeerd door de (bedrijfs-)aansprakelijkheidsverzekering, of indien deze verzekering geen recht op uitkering geeft, in alle gevallen beperkt tot de directe schade, gemaximeerd tot een bedrag dat in de voorgaande maanden in rekening is gebracht aan de gebruiker.

Offerteadviseur.be garandeert nadrukkelijk niet dat het gebruik van onze website offerteadviseur.be en/of diensten leidt tot een specifiek resultaat. Het gebruik van onze diensten en website geschiedt voor eigen rekening en risico van de gebruiker.

7. Intellectuele Eigendomsrechten

Tenzij anders aangeven behoort de informatie en het beeldmateriaal op offerteadviseur.be uitsluitend toe aan offerteadviseur.be, of haar licentiegevers. Het is de gebruiker niet toegestaan om voornoemd materiaal te verveelvoudigen of openbaar te maken, op welke wijze dan ook, anders dan strikt noodzakelijk voor het reguliere eindgebruik van de website offerteadviseur.be zelf.

8. Privacy

Wij nemen uw privacy vanzelfsprekend zeer serieus. Een voorbeeld daarvan is de beveiligde verbinding als u onze website bezoekt.

In ons privacybeleid leggen wij uit welke persoonsgegevens wij van u verzamelen; voor welke doeleinden wij dit doen; onder welke omstandigheden dat gebeurt; en wat uw rechten zijn als individu. U kunt ons privacybeleid raadplegen via de volgende link: privacybeleid.

Voor de goede orde merken wij hier op dat indien u in contact treedt met een aanbieder van diensten, deze dienstverlener verantwoordelijk is voor die verwerking van uw persoonsgegevens. Ditzelfde geldt voor de verwerking van uw persoonsgegevens door onze Matchmakingpartners.

9. Toepasselijk recht

De rechtsrelatie tussen gebruiker en offerteadviseur.be wordt uitsluitend beheerst door het Nederlands Recht. Voor zover rechtens toegestaan worden geschillen in eerste instantie exclusief beslecht door de rechtbank in het arrondissement waar offerteadviseur.be gevestigd is. 

10. Klachten en/of vragen

Offerteadviseur.be streeft ernaar om u zo goed mogelijk van dienst te zijn ondanks dat wij als platform geen invloed kunnen uitoefenen op de diensten van derden, waaronder Matchmakingpartners.

Mocht u vragen hebben of onverhoopt een klacht hebben, dan kunt u te allen tijde gebruikmaken van ons contactformulier. Wij streven ernaar om klachten binnen 14 dagen te kunnen afhandelen.